Fankasitrahana/Acknowledgements

Ny tenako dia feno fankasitrahana an’ireto manaraka ireto:

RAJAOFERA M. Lilianah, mpandika-teny mahafatra-po sady filoha lefitry ny tale mpanorina izao tetikasa izao.

RAHARIMANANA Juliette Chantal sy RATSIMBA Clarisse ary FIKATOA Voahanginirina Virginie izay nitsara ny boky amin’ny dikan-teny malagasy.

Shawn Gibson sy Sue Clynes izay nampahery ahy sy nitsara ny boky amin’ny teny anglisy.

Eliane RAHARINIRINA izay nanao ny sary amin’ny fonon’ny boky sy ireo ao anatiny ao.

Kimberly Radford (http://www.helpmg.org) izay nampahery sy nanoro-hevitra tamin’ny lafiny maro.

Ireo mpianatra izay nanatrika ny fampiofanana.

Bob Kibble izay nanome ahy aingam-panahy tamin’ny fanaovana ilay sahanasa natao sary amin’ny fonon’ny boky ary nampianatra ahy ny ankamaroan’ny zavatra haiko mahakasika ny fampianarana.

Monika Gora izay nanampy ahy tamin’ny fanatontosana ilay toko mikasika ny fianarana fiteny.

Sarah Anderson izay nandray anjara tamin’ny fanatontosana ilay toko mikasika ny fahasarotana ara-pianarana.

Ireo namana sy fianakaviana izay nampahery, nanambara ny heviny, nanolo saina sy nanampy ara-bola tamin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity.

Emma Stewart izay nanome aingam-panahy tamin’ny fanoratana ilay toko mikasika ny “méthode phonique”.

Andriamanitra izay nanome ahy aingam-panahy sy hevitra ary fahafahana hanatanteraka ity tetikasa ity.